Huutokaupan käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltamisala
Näitä käyttöehtoja sovelletaan Prealex Oy:n (”Palveluntuottaja”) tuottamien ja ylläpitämien Nettivasara.fi verkkosivujen käyttämiseen. Palveluntuottajan kanssa toimeksiantosopimuksen tehneet myyjät voivat ilmoittaa sivustolle myyntikohteensa. Palveluun rekisteröityneet nettihuutokaupan ostajat voivat ilmoittaa sivustolle ostotarjouksensa myytävänä olevasta kohteesta. (Palveluun rekisteröityneet myyjät ja ostajat jäljempänä ”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät”). Palveluntuottaja ei ole Käyttäjien välisen kaupan osapuoli vaan toimii ainoastaan välittäjänä ja palvelun tarjoajana, ja Käyttäjät tekevät kaupat keskenään sopimiensa kauppaehtojen mukaisesti. Myyjä vastaa hyödykkeen hankkivalle kuluttajalle sopimuksen täyttämisestä kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvun sekä kauppalain 41 §:n mukaisesti.

Käyttäjän tulee tutustua näihin käyttöehtoihin huolellisesti ennen palvelun käyttämisen aloittamista. Hyväksymällä nämä käyttöehdot tai käyttämällä palvelua Käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja kokonaisuudessaan. Käyttäjän ei tule käyttää palvelua lainkaan, ellei hän hyväksy käyttöehtoja.
Näillä käyttöehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asemassa olevan ostajan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. Käyttöehtojen muuttaminen
Palveluntuottaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä palvelun käyttöehtoja milloin tahansa ilmoittamalla tästä palvelun verkkosivuilla. Palveluntuottaja pyrkii ilmoittamaan käyttöehtojen muutoksista mahdollisimman aikaisin.

3. Rekisteröityminen ja tietosuoja
Palvelun tiettyjen toiminnallisuuksien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Palveluntuottaja päättää itsenäisesti rekisteröitymisen hyväksymisestä ja rekisteröitymiseen sovellettavista ehdoista. Rekisteröitymisen jälkeen mahdollisesti myönnettävä käyttöoikeus on henkilö- tai yrityskohtainen ja sitä ei voi luovuttaa edelleen. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta toiminnasta ja salasanansa salassapidosta.

4. Käyttäjän antamat tiedot
Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden mitätöidä huutokaupan tuloksen, mikäli Käyttäjä on luovuttanut vääriä tietoja. Rekisteröityessään Käyttäjä vastaa antamiensa henkilö- ja muiden tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

5. Henkilötietojen luovutus
Palveluntuottaja noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä koskien Käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Palveluntuottaja ylläpitää rekisteriä asiakkaistaan laskutusta, tiedotteita ja asiakassuhteen hoitoa varten. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.nettivasara.fi. Palveluntuottajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolakia noudattaen. Palveluntuottajan keräämää tietoa voidaan tallettaa, käsitellä ja luovuttaa Euroopan Unionin alueella. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa pakottavaan lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla. Palveluntuottaja pidättää itselleen oikeuden käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Mikäli käyttäjätietoja luovutetaan henkilötietolain mukaisesti kolmansille osapuolille, nämä eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin Palveluntuottajalle tarjottavan palvelun toteuttamiseen.

6. Aineiston käyttöoikeus
Palvelu sisältää tavaramerkki-, toiminimi-, tekijän- ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet edellä mainittuun aineistoon ja kaikkiin niiden kopioihin kuuluvat Palveluntuottajalle tai kolmansille osapuolille. Palvelun sisältämän aineiston julkaiseminen, välittäminen, yleisön saataville saattaminen, levittäminen, vuokraaminen, kopioiminen, siirtäminen tai muunlainen muokkaaminen on kiellettyä ilman Palveluntuottajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Palvelu voi mahdollistaa esimerkiksi valokuvien ja muiden immateriaalioikeuksilla suojattujen aineistojen lähettämisen palveluun. Aineistoa lähettävä myyjä vakuuttaa olevansa oikeutettu lähettämään aineiston ja on velvollinen pitämään Palvelutuottajan vapaana kaikista vaateista, vastuista ja kuluista, jotka liittyvät lähetettyyn aineistoon.
Myyjä luovuttaa kaikki oikeudet lähettämäänsä aineistoon Palveluntuottajalle mukaan lukien oikeuden muokata aineistoa sekä luovuttaa aineistoon kohdistuvat oikeudet edelleen.

7. Vastuunrajoitukset
Palveluntuottajalla on myyjän ja ostajan välisessä kaupassa vain välittäjän ja palvelun tarjoajan rooli, jolloin Palveluntuottaja ei ole millään tavalla osapuoli Käyttäjien välisissä kaupoissa. Tästä syystä Palveluntuottaja ei miltään osin tarkasta myyntiin asetettujen kohteiden kuntoa, kohteisiin kohdistuvia omistus- tai muita oikeuksia tai kohteiden muita ominaisuuksia . Palveluntuottaja ei miltään osin tarkasta tai takaa huutokaupan kohteiden laatua, turvallisuutta tai laillisuutta, myyjien näillä verkkosivuilla tai muutoin esittämien tietojen oikeellisuutta, kaupankäynnin onnistumista tai ostajien kykyä ostaa ja hankkia kaupan kohteita.

Myyjä vastaa kaikilta osin myytävän kohteen ja suoritettavan myyntitapahtuman laillisuudesta, kuten kaikkien kuluttajasuojalain asettamien vaatimusten noudattamisesta, ja vakuuttaa, että sillä on omistusoikeus myytävään kohteeseen tai muu oikeus myydä kohde. Myyjän tulee välittömästi tarkastaa jättämänsä ilmoituksen oikeellisuus sen ilmestyttyä sivustolle ja ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen poistamiseksi tai korjaamiseksi, mikäli se on virheellinen.

Palveluntuottajalla ole mitään vastuuta Käyttäjän ilmoittaman identiteetin tai muutoin tällä sivustolla ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta, eikä Palveluntuottaja ole korvausvelvollinen mistään taloudellisista vahingoista, menetyksistä tai tappioista, jotka aiheutuvat vääristä käyttäjätiedoista, tiedoista myynti-ilmoituksissa tai myytyjen tuotteiden viallisuudesta.
Mikäli Palveluntuottaja havaitsee sivustollaan muiden huutokauppojen ilmoituksia, Palveluntuottaja voi poistaa ilmoitukset välittömästi sivustolta, ellei ilmoittamisesta ole erikseen sovittu.
Palveluntuottaja ei voi taata jatkuvaa tai turvallista pääsyä ylläpitämälleen palvelimelle ja sivusto saattaa häiriintyä tai sen käyttö estyä erinäisistä Palveluntuottajasta riippumattomista syistä. Vaikka häiriöiden esiintymistä pyritään kohtuudella ehkäisemään, Palveluntuottaja ei voi miltään osin taata Käyttäjän pääsyä sivustolle ja mahdollisuutta sen palvelujen hyödyntämiseen.
Palveluntuottaja ei ole miltään osin vastuussa Käyttäjälle omasta, sopimuskumppaniensa, konserniyhtiöidensä tai kenenkään kolmannen osapuolen puolesta mistään Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta suorasta tai välillisestä vahingosta, joka johtuu (i) huutokauppaan osallistumisesta, (ii) näistä verkkosivuista tai niille linkitetyistä sivustoista, (iii) Palveluntuottajan tarjoamien palvelujen käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä, (iv) luvattomasta pääsystä palveluun tai Käyttäjän lähettämien tietojen tai niiden välityksen muutoksista, tai (v) muista palveluun tai sen kautta tarjottuihin tuotteisiin liittyvistä seikoista.

Palveluntuottajan sivustolta saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille. Koska kolmansien osapuolien verkkosivut ovat täysin Palveluntuottajan valvonnan ulkopuolella, ei Palveluntuottajalla ole vastuuta tällaisten sivustojen saatavuudesta tai niillä olevista materiaaleista ja palveluista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka liittyvät siihen, että Nettivasara.fi-sivustoa tai jotakin näille sivustoille linkitettyä kohdetta selaillaan tai että niillä olevien materiaalien tai palveluiden käyttö on aiheuttanut tai sen väitetään aiheuttaneen vahinkoja tai menetyksiä Käyttäjälle. Palveluntuottajan vastuu on aina rajoitettu maksimissaan 300,00 (kolmesataa) euroon.

8. Tiedonantovelvollisuus
Käyttäjän on ilmoitettava kaikista yhteystietojen muutoksista Palveluntuottajalle viipymättä.

9. Käytön rajoitukset
Käyttäjä ei saa rikkoa mitään tässä sopimuksessa mainittua ehtoa ja hyväksyy, että palvelussa alla listatut toimet ovat erityisesti kiellettyjä:
•Toisena luonnollisena henkilönä tai oikeushenkilönä esiintyminen tai muun väärän tai harhaanjohtavan informaation antaminen;
• Laittoman, halventavan, häiritsevän, herjaavan tai muulla tavalla asiattoman aineiston tai viestin esittäminen palvelussa taikka ylipäätään Nettivasara.fi –sivustoon, Palveluntuottajaan tai sen immateriaalioikeuksiin kuten tekijänoikeuteen tai tavaramerkkiin liittyen;
• Tietokoneviruksia sisältävien materiaalien tai muiden vahingoittavien, tuhoavien tai rajoittavien tiedostojen tai ohjelmistojen lähettäminen, siirtäminen tai levittäminen;
• Useamman kuin yhden tilin rekisteröinti palveluun;
• Yritys käyttää Nettivasara.fi –sivustoa tai sen palvelua sen tarkoituksesta poikkeavalla tavalla;
•Tahallinen tarjousten jättäminen ilman maksuaikomusta.

10. Huutokaupan kulku
Huudettava kohde sulkeutuu kohdekohtaisesti erikseen ilmoitettuna aikana. Mikäli huudettavasta kohteesta on kuitenkin tehty tarjous 5 minuuttia ennen kohteen sulkeutumista, huutokauppa-aika jatkuu aina 5 minuuttia uuden tarjouksen jättämisestä.
Myyjä voi määrittää kohteelle myös ”osta heti” –hinnan. Mikäli käyttäjä hyväksyy ilmoitetun hinnan, huutokauppa sulkeutuu välittömästi.

11. Huutotapa
Huudot ovat nostohuutoja.

12. Korotukset
Myyjä määrittää kohdekohtaisesti minimikorotuksen, joka on näkyvillä kohteen huutokauppatiedoissa. Huudon hintakorotus voi olla suurempi kuin myyjän määrittämä minimikorotus.
Korotusautomaatti: Käyttäjä voi asettaa sivulle korotusautomaatin joka korottaa ostajan huutoja automaattisesti ennalta määrättyyn hintaan asti. Mikäli kaksi tai useampi käyttäjä on asettanut korotusautomaattiin saman maksimisumman, rekisteröidään korkeimpana tarjouksena sen Käyttäjän tarjous joka on ensimmäisenä asettanut summan korotusautomaattiin.

13. Huutojen rekisteröityminen
Jätetty tarjous on voimassa heti kun Nettivasara.fi-järjestelmä on rekisteröinyt tarjouksen. Normaalisti tarjous rekisteröityy Nettivasarassa noin sekunnin kuluttua sen lähettämisestä. Tarjouksen saapuminen Nettivasaraan saattaa viivästyä tietoliikenneongelmien vuoksi.

Huudon rekisteröitymisestä kuluu kyseiselle tuotteelle määritelty katkeamisaika (esim. 5 minuuttia), ja mikäli kukaan ei tee korkeampaa tarjousta kuin edellisen korkeimman tarjouksen tehnyt Käyttäjä, kyseinen Käyttäjä on huutanut tuotteen itselleen. Tarjouksen rekisteröitymisestä Käyttäjä saa vahvistuksen sähköpostiin. Palveluntuottaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen Käyttäjälle aiheutuneesta taloudellisesta tappiosta, menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu tietokoneviasta, ohjelmistoviasta tai muusta viasta, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöistä, muusta teknisestä häiriöstä, lainsäädännön muutoksista, viranomaispäätöksistä, sotatilanteesta, luonnonkatastrofista tai muusta vastaavasta olosuhteesta. Odottamattoman huolto- tai muun katkoksen tai muun huutokaupan keskeytymiseen johtaneen syyn jälkeen sivusto avataan uudelleen ja keskeytyksen aikana mahdollisesti sulkeutuneiden huutokohteiden huutoaikaa jatketaan, mikäli tämä on mahdollista.

Palvelua käytettäessä selaimessa näkyvä kello on ohjeellinen ja virallinen aika lasketaan Palveluntuottajan palvelimelle kirjautuneiden aikojen perusteella. Palveluntuottaja ei vastaa kuvaruudulla näkyvistä sulkeutumisilmoituksista tai muista häiriöistä, vaan huudon voittaja selviää Palveluntuottajan palvelimen laskemien sulkeutumisaikojen perusteella.

14. Hintavaraus
Huutokauppakohteille voidaan asettaa hintavaraus, jonka täyttyessä huutokauppa voidaan päättää. Mikäli asetettu hintavaraus ei täyty, myyjällä on oikeus pidättäytyä huutokaupan kohteen myynnistä.

15. Korkeimman huudon poistaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa avoinna olevan huutokauppakohteen korkein huuto harkintansa perusteella, esimerkiksi tapauksessa jolloin epäillään Käyttäjän väärinkäytöstä.

16. Korkeimman huudon hyväksyminen
Huutokaupan voittaa se, joka on tehnyt korkeimman tarjouksen ennen kohteen sulkeutumishetkeä. Kohteen sulkeuduttua Palveluntuottaja lähettää korkeimman tarjouksen tehneelle tiedon huutokaupan voittamisesta sähköpostiin. Palveluntuottaja lähettää korkeimman tarjouksen tehneelle tiedon myös siinä tapauksessa, että kohdetta ei jostain syystä myydä (esim. hintavaraus). Kohteen ostaneen Käyttäjän on lunastettava huutamansa tuote.

17. Huutokaupan kohteen poistaminen myynnistä
Palveluntuottajalla on vapaan harkintansa mukaan oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa kaupan kohteena oleva tuote/tuotteet verkkosivustolta koska tahansa, mikäli katsoo tämän aiheelliseksi. Poistetuista tuotteista tehtyjä tarjouksia ei huomioida. Syynä poistamiseen voi esimerkiksi olla Palveluntuottajan epäilys siitä, että Käyttäjä on rikkonut näitä Käyttöehtoja. Käyttäjä hyväksyy, että hänen pääsynsä palveluun voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta.

18. Kaupan peruminen
Mikäli huutokauppailmoituksen tallentamisessa tai kaupan hyväksymisessä on tapahtunut tekninen- tai inhimillinen virhe, palveluntuottajalla on oikeus perua kauppa, vaikka kauppahinta olisi maksettu 14 vuorokauden sisällä huutokaupan päättymisestä.

19. Kauppahinnan maksaminen
Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan kahden pankkipäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, ellei myyntikohteittain ole muutoin sovittu. Viivästyneistä suorituksista ostajalta veloitetaan voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko.


20. Maksutavat
Maksutapoina käyvät Palveluntuottajan sivuilla olevien verkkomaksupainikkeiden kautta tapahtuvat tilisiirrot tai erikseen lähetettävän laskun kautta tapahtuva maksu. Palveluntuottaja pidättää oikeuden itsellään määrittää tuotekohtaisesti maksutavat.

21. Kauppahinnan maksun laiminlyönti
Mikäli korkeimman tarjouksen jättänyt Käyttäjä pidättäytyy suorittamasta tarjouksensa mukaista kauppahintaa kohdassa 17 määrätyssä ajassa, on Palveluntuottajalla? oikeus veloittaa kyseiseltä Käyttäjältä ilmoituskustannuksina 20 % kauppahinnasta, sekä sulkea käyttäjän tili huutokaupassa.


22. Maksuehtojen muutokset
Palveluntuottajalla on oikeus tuotekohtaisesti määrittää mahdolliset maksuehtoja koskevat muutokset, kuten käsiraha, maksuaikataulu tai muu vastaava.


23. Omistusoikeuden siirtyminen
Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle heti, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, tai myynti-ilmoituksessa muuta mainittu. Poikkeuksena palveluntuottaja on käyttänyt kohdan 18. oikeutta perua kauppa.


24. Myytävän omaisuuden kunto
Kaikki omaisuus myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla mitä niissä huutokauppahetkellä on (”sellaisena kuin se on”). Myytävällä omaisuudella ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.


25. Kohteisiin tutustuminen
Ostaja on velvollinen tutustumaan kaupan kohteena olevaan omaisuuteen riittävällä tavalla ennen tarjouksen jättämistä.


26. Kaupan kohteen luovutus
Ostaja noutaa kaupan kohteet omalla kustannuksellaan ilmoituksessa mainittuna ?määräaikana, ellei myynti-ilmoituksessa ole toisin mainittu.


27. Sovellettava laki
Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.


28. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Mikäli näistä käyttöehdoista tai palvelun käytöstä johtuvista erimielisyyksistä ei päästä sovintoon, asia ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia vireille myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

Copyright 2015 - Nettivasara.fi